Action Taken Report 2021-22
Click Here to View.

Annual Function 2018-19
Click Here to View.

Bhugol Din 2017-18
Click Here to View.

Hindi Din 2019-20
Click Here to View.

Hindi Din 2020-21
Click Here to View.

Organogram
Click Here to View.

Palak Sabha 2019-20
Click Here to View.

Prashna Manjusha 2018-19
Click Here to View.

Reports 2017-18
Click Here to View.

Savidhan Din 2017-18
Click Here to View.

Savidhan Din 2020-21
Click Here to View.

Science Day 2020-21
Click Here to View.

Shikshak Din 2019-20
Click Here to View.

Shikshak Din 2020-21
Click Here to View.

Wachan Prerana Din 2018-19
Click Here to View.

Wachan Prerana Din 2020-21
Click Here to View.

२८ एप्रिल २०२४ रोजी शासकीय अध्यापक महाविद्यालयात माजी विद्यार्थी मेळावा संपन्न.
Click Here to View.